توصیف روندها در رایتینگ تسک 1

توصیف روندها در رایتینگ تسک 1

 

Trend یا روند به معنی تغییرات و جابه جایی است. اما تغییرات و جا به جایی چه چیزی؟! تغییرهایی که یک متغیر می‌تواند در طول زمان داشته باشد. پس یادمان باشد برای اینکه یک ترند تعریف شود، باید یک متغیر داشته باشیم که بتواند در رفرنس های مختلف زمانی، مقادیر مختلفی بگیرد. برای اینکه یک ترند تعریف شود، حداقل به دو مرجع زمانی Time Reference احتیاج داریم که بتوانیم بگوییم از مرجع زمانی اول با مقدار اول تا مرجع زمانی دوم و مقدار دوم این متغیر یک Trend یا یک روند افزایشی، کاهشی یا ثابت داشته است. یک روند Trend می تواند افزایشی Upward، کاهشی Downward، ثابت Stable یا نوسانی Erratic باشد.

بنابراین با توجه به تعریفی که داده شد، Trend یا روند ها می توانند افزایشی، کاهشی ، ثابت یا Constant باشند. برای مثال روند فروش شیرینی جات ایرانی از سال 2000 تا 2005 در ایران افزایش داشته است. این یک Trend است که می توانیم آن‌را تعریف کنیم. همانطور که گفتیم برای اینکه یک Trend تعریف شود نیاز به زمان داریم. دقت داشته باشید که در توصیف یک روند با توجه به اینکه یک زمان را تعریف می کنیم، گرامر هم حائز اهمیت است. Trend می تواند در گذشته هم اتفاق بیفتد؛ یعنی برای مثال بگوییم از سال 2000 تا سال 2005 چیزی بیشتر یا کمتر شد و یا ثابت ماند. علاوه بر این Trend را می‌توان در آینده نیز پیش بینی کرد که اتفاق میفتد: It is expected to rise. انتظار می‌رود یا پیش بینی شده است که افزایش پیدا کند. پس در توصیف روند ها باید به زمان رفرنس ها یا مراجع زمانی دقت کنید.

برای توصیف روند ها Trends می توان از ساختارهای فعلی قیدی و اسمی صفتی استفاده کرد.

ساختار فعلی قیدی در توصیف روندها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

اگر فروش یک بیسکوییت از سال 2010 تا 2015 از 3 میلیون به ۱۸ میلیون افزایش پیدا کرده باشد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

This biscuit’s sale increased markedly from 3 million to 18 million between 2010 and 2015.

اگر فروش همان بیسکوییت از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ از ۶ میلیون به ۲ میلیون کاهش یابد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

This biscuit’s sale will / is expected to decrease moderately by 4 million from the current time to 2030.

ساختار اسمی صفتی در توصیف روندها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

اگر فروش یک بیسکوییت از سال 2010 تا 2015 از 3 میلیون به ۱۸ میلیون افزایش پیدا کرده باشد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

There was a marked increase in this biscuit’s sale from 3 million to 18 million between 2010 and 2015.

اگر فروش همان بیسکوییت از هم اکنون تا سال ۲۰۶۰ از ۶ میلیون به ۲ میلیون کاهش یابد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

There will be a moderate increase in this biscuit’s sale by 4 million from the current time to 2030.

This biscuit’s sale is expected to experience a moderate increase sale by 4 million from the current time to 2030.