صبور بودن و تحمل داشتن

صبور بودن و تحمل داشتن

پروسه‌ی فراگیری زبان، پروسه‌ی زمانبر است و تا آخر عمر ادامه پیدا می‌کند. خیالتان را راحت بکنیم. تکنیک آهسته و پیوسته را که به یاد دارید. صبر و حوصله به خرج دهید و آهسته و پیوسته پیش بروید. عواقب عجله داشتن را که ایجاد استرس و پرش از مطالب است را در نظر بگیرید و  همیشه در نظر داشته باشید که پروسه‌ی یادگیری زبان، نیاز به زمان خواهد داشت. اگر باید برای یک آزمون خاص در یک محدوده‌ی زمانی کوتاه خودتان را آماده کنید. لازم است که میزان ساعت‌های تمرین و مرور روزانه‌یتان را بالا ببرید. با عجله داشتن و مطالعه‌ی سرسرکی نتیجه‌ی موثری نخواهید گرفت.