واژگانی که باعث کسب امتیاز بیشتر در آزمون آیلتس Writing Task 2می شود:

واژگانی که باعث کسب امتیاز بیشتر در آزمون آیلتس Writing Task 2می شود:

لغات کاربردی برای آزمون آیلتس TASK 2(مهارت نوشتاری)

برای کسب امتیاز بالا و موفقیت در بخش ارزیابی مهارت نوشتاری Task 2 داوطلبان باید توانایی استفاده از طیف گسترده­ای از واژگان را داشته باشند.

داوطلبان عزیز باید بتوانند از لغات متنوعی در ارتباط با موضوع داده شده استفاده کنند و  بدون پرداختن به موضوعات حاشیه بر روی موضوع اصلی تمرکز کنند و با رعایت اصول نوشتاری کار خود را به نحو احسنت به اتمام برسانند.

پس در حالت کلی و به طور خلاصه وار باید گفت که استفاده از عبارات مرتبط و کلمات در جایگاه مناسب به طور قابل توجهی امتیاز شما را د آزمون آیلتس بالا خواهد برد

فرمت کلی برای نوشتن مقاله در سوالات آزمون آیلتس TASK 2 به شرح زیر است:

مقدمه:  نظر شما / تفکر / دیدگاه شما / آیا شما موافق یا مخالف هستید یا مزایا یا معایب اصلی

پاراگراف دوم: توضیح، جزئیات بیشتر + مثال

پاراگراف سوم: توضیح، جزئیات بیشتر + با مثال

پاراگراف چهارم:  نتیجه گیری و بیان دیدگاه به طور خلاصه

 

واژگانی که باعث کسب امتیاز بیشتر در آزمون آیلتس می شود:

همان­طور که بارها گفته شد، استفاده از یک کلمه یا عبارت تکراری در حین نوشتن در بخش ارزیابی مهارت نوشتاری آزمون آیلتس باعث می­شود تا شما را از لحاظ دایره لغت ضعیف نشان دهد و این خود عاملی برای کسب امتیاز پایین شود. پس شما باید تلاش کنید تا از کلمات متنوع­تری استفاده کنید. برای این منظور ما تلاش کرده­ایم مجموعه برخی از کلمات و عبارات را که غالبا در نوشتن می­توان استفاده کرد برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کنیم.

هدف ما در این قسمت ارائه برخی از کلمات است که در طول متن خود می­توانید جایگزین کنید.

درک صحیح این کلمات و همچنین استفاده مناسب و به جا از آن­ها برای غنی نشان دادن واژگان خود بسیار مفید است.

» And: In addition to, besides, additionally, likewise, plus, furthermore, moreover, next, additionally.

» Or: Else, otherwise, alternatively, instead, as a substitute.

» But: On the other hand, then again, on the contrary, in contrast, however, then again, in spite of that, nonetheless, instead, even so, alternatively.

» Because: Given that, as, since, for the reason that.

» Hence: Thus, so, likewise, therefore, consequently, that is why, for this reason, above and beyond.

» Then: Next, after that, it follows that, followed by, subsequently, afterward/afterward, therefore.

» In fact: As a matter of fact, actually, in reality, essentially, in truth, indeed, in effect, in operation.

» Begin: Start, initiate, commence, originate, create, instigate, activate, launch, open.

» Conclude: To sum up, wrap up, deduce, to draw a conclusion.

» Exemplify: Illustrate, demonstrate, represent, embody, epitomize, show.

» Agree: Consent, approve, concur, harmonize, be in accord, endorse, support, back up.

» Disagree: Deny, refuse, reject, repudiate, renounce, abjure, contradict, disapprove, oppose.

» Rise: Increase, grow, go up, mount, ascend, upsurge, spread, intensify, develop, climb, get higher. 

» Arise: Develop, evolve, happen, occur, take place, appear.

» Decline: Reject, decrease, diminish, refuse, minimize, fall, lessen, turn down.

» Vary: Differ, fluctuate, diverge, show a discrepancy, change, alter, contrast.

» Do: Carry out, accomplish, perform, act, take action, take steps, play a part, execute, act upon, produce a result.

» Utilize: Make use of, draw on, benefit from, amplify, take advantage of, make the most of, capitalize on, maximize.

» Achieve: Accomplish, attain, complete, bring out, get, reach, do.

» Fail: Be unsuccessful, abort, end, terminate.

» Compete: Rivalry, antagonism, contest, fight, battle, resist, thrash about, retaliate, brawl, stand up for.

» Help: Aid, assist, support, lend a hand, abet.

» Need: Demand, want, require, necessitate, requirement, requisite, fundamental, destitution.

» Good:  Fine, superior, excellent, decent, high quality, first-class, moral, upright, noble, worthy, pleasant, delightful, advantageous, useful, fair, benefit.

» Bad: Terrible, awful, dreadful, ghastly, evil, wicked, poor, inferior, flawed, troublesome, mischievous, regretful, guilty, injurious, harmful, adverse, rotten, rancid.

» Beautiful: Lovely, pretty, gorgeous, splendid, magnificent, attractive, good-looking, attractive, charming, exquisite, cute, appealing, nice-looking, sweet, elegant, striking, stunning, dazzling, grand, superb, wonderful, astounding, superb, fabulous.

» Actually: As a matter of fact, Indeed, Absolutely, Certainly, In reality, In fact.

» Amazing: Astonishing, Incredible, Marvelous, Wonderful, Stunning, Fabulous.

» Interesting: Engaging, Intriguing, Alluring, Amusing, Captivating, Compelling, Enchanting, Gripping.

» Awesome: Splendid, Remarkable, Impressive, Extraordinary, awe-inspiring, Fantastic, Magnificent, Mind-blowing.

» Great: Astounding, Incredible, Phenomenal, Exemplary, Fantastic, Legendary, Incomparable.

» Beautiful: Elegant, Glamorous, Stunning, Striking, Exquisite, Lovely, Gorgeous.

 

گاهی اوقات از کلمه very در نوشته خود استفاده می­کنیم و این کلمه را بارها تکرار می­کنیم ولی با اینکه هیچ­گونه غلط گرامری را مرتکب نشده­اید ولی با این حال باز هم موفق به کسب امتیاز بالا نمی­شوید. در زیر لیستی از کلماتی را که می­توانید به جایگذین کلمه very کنید آورده شده است.

very rich –  wealthy, affluent.
very poor – destitute, impoverished.
very simple – basic, primary.
very often – frequently, regularly.
very shy – timid, withdrawn.
very noisy – deafening.
very old – ancient.
very short – brief, concise.
very sad – sorrowful, grieved.
very old-fashioned – archaic.
very serious – grave.
very sharp – keen, well-honed.
very shiny –  gleaming.
very open – transparent, translucent.
very scary – chilling.
very scared – petrified, terrified.
very painful – excruciating, agonizing.
very rainy – pouring.
very pale – ashen.
very perfect – flawless, impeccable.
very powerful – compelling.
very pretty – beautiful.
very quick – rapid.
very quiet – hushed.

واژگانی که باعث کسب امتیاز بیشتر در آزمون آیلتس Writing Task 2می شود: