Oxford Word Skill Books

Oxford Word Skill Books

کتابی بسیار آکادمیک با پوشش حداکثری لغات و ساختارهای مورد نیاز در موقعیت های مختلف زبان که در سطوح مختلف و تمرین های بسیار ایده آل تدوین شده که در دوره های آموزشی های-الینا از جمله منابع اصلی در دوره می باشد.